بازدید معاون قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور از بند نسوان زندان تبریزوکانون اصلاح و تربیت استان

سیروس شیخ پور معاون قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور از کانون اصلاح و تربیت استان وبند نسوان زندان تبریز بازدید کرد.
در این بازدید که محمدیاری مدیر کل زندانهای استان نیز حضور داشتند شیخ پور معاون قضایی سازمان زندانهای کشور با کلیه مددجویان بند نسوان زندان تبریز وکانون اصلاح وتربیت استان به صورت رو در رو گفتگو نموده و به استماع مسائل و مشکلات قضایی آنها پرداخت.

شیخ پور معاون قضایی اجرای احکام سازمان زندانها در ادامه بازدید خود، از اقدامات موثر انجام گرفته در بند نسوان زندان تبریزوکانون اصلاح و تربیت قدردانی نموده  و راهنمایی های لازم را به مددکاران ومسئولین اجرای احکام  ارائه نمود.

بازدید معاون قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور از بند نسوان زندان تبریز.

بازدید معاون قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور از پروژه در حال ساخت بند نسوان زندان تبریز.

بازدید معاون قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور از کانون اصلاح و تربیت استان .

بازدید معاون قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور از کانون اصلاح و تربیت استان.