حضور قضات مجتمع قضایی شهید نوری در زندان زاهدان

لکزایی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی ازقضات مجتمع قضایی شهید نوری زاهدان با حضور در زندان این شهرستان در دیداری چهره به چهره به سوالات و مشکلات قضایی مددجویان رسیدگی کردند .