مدیر کل دفترامورفرهنگی وتربیتی سازمان زندان هااززندان ‏مرکزی مشهدبازدید کرد

image_pdfimage_print

حجت الاسلام رستمی مدیر کل دفتر امور فرهنگی وتربیتی سازمان زندان های کشوردربازدیداززندان مرکزی مشهد ضمن حضوردرجمع مسئولین فرهنگی استان وزندان مرکزی مشهد طی سخنانی با تاکید برتوسعه فعالیت های فرهنگی دراستان به تبیین راهکارها وشیوه تبلیغ وگسترش نماز وقرآن درزندان ها پرداخته وضمن ارائه تجربیات عملی، دردرجه اول اخلاص،اعتقادقلبی ودرکنارآن نیز برنامه ریزی ،نظارت مستمر بر آموزش ها وثبت وضبط روندآموزشی زندانیان راضامن موفقیت ونتیجه گیری مطلوب درفعالیت های فرهنگی دانست.

وی افزود:باپرورش استعدادهای زندانیان وتوانمند سازی آنان وتربیت مربیانی ازبین آنان ،می توان بابرپایی کلاسهای آموزشی متعددونظارت مستمر برآموزش ها ، موجبات ارتقاءسطح دانش وفرهنگ واندیشه آنان را فراهم نموده وازاین طریق ونیز به برکت وجودمقدس امام هشتم(ع) زندان های استان خراسان رضوی به جایگاه شایسته خوددرسطح زندانهای کشور دست یابد.

در حاشیه این دیدار جمشیدی مدیر کل زندان های خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر ازحضور حجت الاسلام رستمی درزندان های استان، توصیه ها وبیانات وی را درامور فرهنگی وتربیتی  راه گشا توصیف کرده وازعزم واراده مسئولین درجهت ترویج فرهنگ نماز ونیز ادامه نهضت قرآن آموزی که مدتی است درزندان های استان آغاز گردیده است سخن گفت.

وی مهمترین راه اصلاح وتربیت وبازگشت بزهکاران به جامعه را گرایش به نماز وقرآن خوانده ولازمه تحقق این امر راتلاش بی وقفه وصبروشکیبایی متولیان فرهنگی زندان ها دانست.

جمشیدی درپایان اظهار امیدواری کرد که باعنایت خداوندمتعال ودر سایه توجهات امام عصر (عج) خواهیم توانست گام های بلند وتاثیر گذاری رادرجهت اصلاح وتربیت زندانیان وبازگشت شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه برداریم.

عبدی مدیر زندان مرکزی مشهدنیز برخی ازفعالیت های انجام شده ودردست اجرادرحوزه فرهنگی وتربیتی را برشمرده وازآمادگی مجموعه زندان مرکزی درحمایت ازبرنامه های سازمانی واجرای کامل آنها خبر داد.

شایان ذکر است که حجت الاسلام رستمی مدیر کل دفتر فرهنگی تربیتی زندان های کشورازبخش های مختلف ازجمله ، مرکز بهداشت ودرمان ،سوله های اقامتی دردست بازسازی،مدرسه قرآنی،وباشگاه ورزشی بازدیدنموده وازنزدیک شاهد فعالیت های این واحدها بوده ودربرخی جهات نظرات اصلاحی وپیشنهادی ارائه نمود.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*