انجمن حمایت از خانواده زندانیان

 

اساسنامه انجمن حمايت زندانيان در سال 1320 با عنوان اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در 25 ماده و 1 تبصره در مورخه 1320/8/21 تحت رياست عاليه وزير دادگسترى با پيشنهاد رئيس مجلس شوراى ملى و نخست وزير به تصويب هيئت وزيران و تأييد پادشاه وقت رسيد.
هدف از تشكيل انجمن حمايت زندانيان و تصويب اساسنامه آن در سال 1320، كمك مادى و معنوى به خانواده‏هاى بى بضاعت زندانيان كه قادر به اداره زندگى خود نيستند و كمك به زندانيان در مورد اشتغال بعد از خروج از زندان ميباشد. در اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان سازمان بنگاه شامل مجمع عمومى كارمندان افتخارى – هيئت‏مديره و هيئت بازرسى مشخص شده است. مجمع عمومى از كليه كسانى كه كمكهاى مالى و فكرى و عملى به پيشرفت كارهاى بنگاه مى‏نمايند تشكيل مى‏شود و هيئت مديره نيز شامل 9 نفر كارمند مى‏باشد كه اعضاء آن در اين اساسنامه پيش بينى نشده است و هيئت بازرسى از سه نفر كارمند با وظايف خاص تشكيل مى‏شود. همچنين آيين‏نامه‏هاى لازم براى تعيين وظايف انجمن و نحوه تحت پوشش قراردادن خانواده زندانيان از طرف هيئت مدير تنظيم و پس از تصويب وزير دادگسترى اجراء خواهد شد.
اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در سال 1336 توسط هيئت وزيران در جلسه مورخه 36/2/20 به پيشنهاد وزارت دادگسترى در 24 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد كه در روزنامه رسمى شماره 3593 مورخه 36/3/21 منتشر شده است هدف از تشكيل انجمن حمايت زندانيان تربيت و تهذيب اخلاق و اصلاح زندانيان و كمك به خانواده زندانيان و همچنين آموختن حرفه به زندانيان و راهنمايى آنها و تهيه شغل بعد از آزادى براى آنها تحت رياست عاليه وزير دادگسترى تشكيل شده است. اعضاء مجمع عمومى انجمن در سال 1336 همان تركيب اساسنامه سال 1320 مى‏باشد امّا اعضاء هيئت مديره انجمن در سال 1336 به شرح ماده 9 مشخص شده است در حاليكه در متن اساسنامه سال 1320 اعضاء هيئت‏مديره را 9 نفر كارمند از ميان اشخاص شايسته با انتخاب وزير دادگسترى مشخص كرده است. و اعضاء هيئت بازرسى و نحوه اجراء آئيننامه انجمن نيز مطابق اساسنامه سال 1320 تغيير نكرده است.
ماده دوم و تبصره ماده نهم اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در سال 1343 در جلسه هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت دادگسترى اصلاح گرديد.
در ماده دوم اصلاحى اساسنامه سال 1343 نحوه تشكيل انجمن حمايت زندانيان در مقر هر دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مشخص شده است و در تبصره اصلاحى ماده نهم اساسنامه سال 1343 اعضاء هيئت‏مديره نسبت به سال 1336 تغيير يافته است.
اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در سال 1360 با تغييرات كلى در جلسه 218 مورخ 1360/2/11 با اصلاحات بعدى به تصويب شوراى عالى قضايى رسيد كه در روزنامه رسمى شماره 10812 مورخه 1361/1/23 منتشر شده است.
تغييرات كلى اساسنامه سال 1360 شامل دسته بندى محتويات اساسنامه است كه شامل تعريف – اهداف – وظايف اختيارات – سرمايه – تشكيلات – اعضاء – وظايف و اختيارات مجمع عمومى – هيئت مديره مديرعامل – انحلال و اجراء ميباشد كه اولين تغييرى كه در سال 1360 صورت گرفت، تغيير نام بنگاه حمايت به انجمن حمايت زندانيان مى‏باشد.
طبق ماده يك اساسنامه سال 1360 تشكيل انجمن با شركت مسئولان و معتمدان با ماهيت خصوصى و غيرانتفاعى و داراى شخصيت حقوقى كه نظارت بر كار و تعيين خطمشى و تشكيل و انحلال و صدور حكم و هماهنگى امور انجمن‏ها بر عهده اداره كل اقدامات تأمينى و تربيتى گذاشته شده است، در مقر هر دادگاه شهرستان و بخش مستقل، پيش بينى شده است. و هدف از ايجاد انجمن كمك به زندانيان و خانواده آنها نوع پرورى و اصلاح زندانيان و همكارى با زندانى و مؤسسات تأمينى و تربيتى و مراكز مراقبت پس از خروج مشخص شده است.
تشكيلات و اركان انجمن عبارتند از: 1- اعضاء 2- مجمع عمومى اعضاء 3- هيئت مديره 4- مدير عامل و قائم مقام او 5 – بازرسان ميباشد. همچنين اعضاء هيئت مديره شامل دادستان عمومى – دادستان انقلاب اسلامى – مدير كل سازمان زندانها فرماندار رئيس زندان و سه نفر معتمد مى‏باشد. و در تهران شامل نماينده دادستان كل كشور – دادستان عمومى تهران – دادستان انقلاب اسلامى تهران – رئيس سازمان زندانها و سه نفر معتمد به انتخاب رئيس سازمان زندانهاى كشور تشكيل خواهد شد.
در نهايت اين اساسنامه در سال 1360 با رعايت مواعد مندرج در ماده 2 قانون مدنى لازم‏الاجراء خواهد بود و اساسنامه‏هاى ماقبل ملغى خواهد بود. و همچنين آييننامه اجرائى انجمنهاى زندانيان در 19 ماده و يك تبصره در تاريخ 1360/12/11 در جلسه 218 شوراى عالى قضائى به تصويب رسيد و ساير آييننامه‏هاى گذشته در اين رابطه ملغى خواهد بود.
اساسنامه انجمن حمايت زندانيان در سال 1362 يك اصلاح داشته است و آن اين مورد است كه خصوصى بودن انجمن حذف شده است.
ماده 12 و 13 اساسنامه انجمن حمايت زندانيان در سال 1368 بشرحى كه در آينده مرقوم خواهد گشت تغيير يافته است.

وب سایت :

انجمن حمایت از زندانیان مرکز(کلیک کنید)