حوزه ریاست و روابط عمومی

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  یکی از ادارات کل ستادی این سازمان می باشد.

تلفن های تماس:

کارشناس امور رسانه ها و مطبوعات : 24589142

کارشناس تشریفات :24589111