نظرسنجی خدمات

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارایه شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...